vkluci se вклуќи се во градење култура за превенција за БЗР