ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНА РАБОТА ВО СЛУЖБАТА ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД, 2016 ГОДИН

Институтот за јавно здравје го објави првиот Извештај за видот и обемот на извршена работа во овластените установи за медицина на трудот. Податоците можете да ги најдете на блогот Професионално здравје и медицина на трудот. […]

повеќе

Годишна програма за обуки 2017

Согласно доделеното одобрение за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручни лица за безбедност при работа со број 08-3608/34 од 15.09.2015 година од страна на Министерството за труд и социјална политика, Македонското здружение за […]

повеќе

СПИСОК НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ НА КОИ Е ОДЗЕМЕНА ДОЗВОЛА – ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

СПИСОК НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ НА КОИ  Е ОДЗЕМЕНА ДОЗВОЛА – ОВЛАСТУВАЊЕ  ЗА  ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА 1. Со решение со Уп. бр. 07-1162/5 од 16.07.2012 година, министерот за труд и социјална […]

повеќе

Документи

Закони ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 12.03.1998 ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 18.03.1998 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ HA 3AKOНОТ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 24.04.2002 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ HA 3AKOНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА […]

повеќе

Авторското дело – модули за обуки

Модулите за организирање на семинарите и обуките кои ги одржува и реализира Македонското здружение за заштита при работа се заштитени со авторски права. Авторското дело – модули, се оригинална, интелектуална и индивидуална творба од областа […]

повеќе