За нас

ХРОНОЛОГИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ВО ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА НА ОПШТИНИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ По сила на аргументите кои подолу ќе бидат елаборирани, а во насока на идно позитивно дејствување во унапредувањето на […]

повеќе