За нас

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

Градски Трговски Центар – ГТЦ, локал 582, кат 1, секција 369 (до комодита) ,
1000 Скопје, Македонија
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk

Views: 3606