ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА НА БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ГРАД СКОПЈЕ

“Извештајот за состојбата на безбедноста и здравјето при работа во средните училишта во Град Скопје и предлог мерки за унапредување на БЗР во образовниот систем” подржан од Град Скопје е резултат од проектот “Истражуваме заедно за подобра безбедност и здравје кај младата популација” и дава општа слика за фактичката состојба на безбедноста и здравје при работа во рамки на средните училишта на Град Скопје.

Извештајот се заокружува со мерки кои се неопходни за унапредување на безбедноста и здравјето при работа во рамки на средните училишта во Град Скопје.

Views: 52

Posted in Публикации.