СТРЕСОТ НА РАБОТНОТО МЕСТО – КОЛЕКТИВЕН ПРЕДИЗВИК 28 04 2016

Овој извештај има за цел да ги претстави трендовите на стресот поврзани со работата во развиените земји и земјите во развој, со цел подигање на свеста за големината на проблемот во нов контекст, во светот на работа. За таа цел извештајот обезбедува меѓурегионален преглед на распространетоста и влијанието на стресот поврзан со работата, и проучува закони, политики и интервенции за негово управување на меѓународни, регионални, национални нивоа и нивоа на работни места. Преку Делфи истражувањето, дополнително се идентификуваат и оценуваат идните сценарија и фактори кои придонесуваат во оваа област. Резултатите од оваа студија, исто така, ќе може да се користат за поддршка на МОТ во превземањето акција на ова поле на национално ниво и на ниво на претпријатие.

Report SAFEDAY2016_MKD

Views: 192

Posted in ILO, Публикации.