Милан Петковски „Заштитата при работа е на ниско ниво“

Работодавачите најчесто ги спроведуваат мерките за заштита при работа непосредно пред доаѓање на инспекциските контроли. Законската обврска да обезбедат соодветни услови за вработените од аспект на безбедност…

Извор: http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/103/133483990

Views: 89

Posted in Новости, Прес / Медиа.