Документи

Закони

 • ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 12.03.1998
 • ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 18.03.1998
 • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ HA 3AKOНОТ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 24.04.2002
 • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ HA 3AKOНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД
 • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 19.04.2000
 • ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД 16.07.1997
 • ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД 23.07.1997
 • ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 22.07.2005
 • ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
 • ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА
 • ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
 • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ И РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ
 • КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРАВИЛНИЦИ

 

 • ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ПРИ РАБОТА НА ПРЕРАБОТКА НА АМОНИУМ НИТРАТ И ЗА РАКУВАЊЕ И СМЕСТУВАЊЕ НА АМОНИУМ НИТРАТ И НЕГОВИ СМЕСИ

 • ИСПРАВКА HA ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПШТИТЕ МЕРКИ И НОРМАТИВИ НА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА CO ДИГАЛКИ

 • ИСПРАВКА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПШТИТЕ МЕРКИ И НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ НАМЕНЕТИ ЗА РАБОТНИ И ПОМОШНИ ПРОСТОРИИ

 • ОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ПРИ РАБОТА НА ПРЕРАБОТКА НА АМОНИУМ НИТРАТ И ЗА РАКУВАЊЕ И СМЕСТУВАЊЕ НА АМОНИУМ НИТРАТ И НЕГОВИ СМЕСИ

 • ОПШТ ПРАВИЛНИК ЗА ХИГИЕНСКИ И ТЕХНИЧКИ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТЕЊЕТО, ОСВЕН ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 26-32, 50-75, 78-86, 88-89, 104-151

 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ВО ШУМАРСТВОТО

 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ПРИ ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ПРИ МЕХАНИЧКА ПРЕРАБОТКА И ОБРАБОТКА НА ДРВО И СЛИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ

 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ПРИ ПРЕРАБОТКА НА НЕМЕТАЛНИ СУРОВИНИ

 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ

 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ПРИ ТОВАРАЊЕ И ИСТОВАРАЊЕ HA TOBAP

 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ НАТОВАР НА ТОВАРИ ВО ТОВАРНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА И ПРИ ИСТОВАР НА ТОВАРИ ОД ТАКВИ ВОЗИЛА

 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА И ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ ЗА РАЗВИВАЧИ НА АЦЕТИЛЕН И ЗА АЦЕТИЛЕНСКИ СТАНИЦИ

 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ ОДРЖУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И ПРИ ПРЕВОЗ CO МОТОРНИ ВОЗИЛА

 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ ТЕРМИЧКО ОБРАБОТУВАЊЕ НА ЛЕГУРИ ОД ЛЕСНИ МЕТАЛИ ВО БАЊИ СО НИТРАТНИ СОЛИ

 • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕТО И ЧУВАЊЕТО НА КАРБИД И МАНИПУЛИРАЊЕТО CO КАРБИД

 • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ОПШТИОТ ПРАВИЛНИК ЗА ХИГИЕНСКИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТЕЊЕТО

 • ПРАВИЛНИК ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОР НА ТРУД

 • ПРАВИЛНИК ЗА МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА СО ЕКРАНИ

 • ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ВО ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА

 • ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ И СОДРЖИНАТА НА ЈАВНАТА ИСПРАВА

 • ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕМАТА И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УКАЖУВАЊЕ ПРВА ПОМОШ И ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА СЛУЖБАТА ЗА СПАСУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕЗГОДА ПРИ РАБОТАТА

 • ПРАВИЛНИК ЗА ОПШТИТЕ МЕРКИ И НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ НАМЕНЕТИ ЗА РАБОТНИ И ПОМОШНИ ПРОСТОРИИ

 • ПРАВИЛНИК ЗА ОПШТИТЕ МЕРКИ И НОРМАТИВИ НА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА CO ДИГАЛКИ

 • ПРАВИЛНИК ЗА ОПШТИТЕ МЕРКИ НА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ЗА РАБОТНИ И ПОМОШНИ ПРОСТОРИИ И ПРОСТОРИ

 • ПРАВИЛНИК ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ИСПИТУВАЊА НА ОРУДИЈАТА ЗА РАБОТА И УРЕДИТЕ, ХЕМИСКИТЕ И БИОЛОШКИТЕ ШТЕТНОСТИ И МИКРОКЛИМАТА2

 • ПРАВИЛНИК ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ИСПИТУВАЊА НА ОРУДИЈАТА ЗА РАБОТА И УРЕДИТЕ, ХЕМИСКИТЕ И БИОЛОШКИТЕ ШТЕТНОСТИ И МИКРОКЛИМАТА

 • ПРАВИЛНИК ЗА ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ И НОРМАТИВИ НА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ ПРЕРАБОТКАТА И ОБРАБОТКАТА НА КОЖА, КРЗНО И ОТПАДОЦИ ОД КОЖА

 • ПРАВИЛНИК ЗА ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ НА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ

 • ПРАВИЛНИК ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА И ЗА ЛИЧНАТА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

 • ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ЗДРАВСТВЕНО-ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ MEPKИ ПРИ РАБОТАТА ВО ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА

 • ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ ЗА ПОГОН И ОДРЖУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ

 • ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И УСЛОВИ ЗА ЛИФТОВИ

 • ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ЗА ДОБИВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА

 • ПРАВИЛНИК ЗА ХИГИЕНСКИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ НОРКАЧКИТЕ РАБОТИ

 • ПРАВИЛНИК ЗА ХИГИЕНСКО-ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТИТЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА НАФТА И ЗЕМНИ ГАСОВИ СО ДЛАБИНСКИ ДУПНАТИНИ

 • ПРАВИЛНИК ЗА ЛИСТАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

 • ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ УПОТРЕБА НА ОПРЕМА ЗА РАБОТА

 • ПРАВИЛНИК ЗА ЛИЧНАТА ЗАШТИТНА ОПРЕМА КОЈА ВРАБОТЕНИТЕ ЈА УПОТРЕБУВААТ ПРИ РАБОТАТА

 • ПРИЛОГ ТАБЕЛА КОН ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЛИЧНАТА ЗАШТИТНА ОПРЕМА КОЈА ВРАБОТЕНИТЕ ЈА УПОТРЕБУВААТ ПРИ РАБОТА

 • ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ПРИ РАЧНО ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ТОВАР

 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕТО КОЕ ЗАСНОВА РАБОТЕН ОДНОС ВО ПОЛИЦИЈАТА

 • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕТО КОЕ ЗАСНОВА РАБОТЕН ОДНОС ВО ПОЛИЦИЈАТА

 • ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ВО ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

 • ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

 • ПРАВИЛНИК ЗА ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР НА ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

 • ПРАВИЛНИК ЗА ДОЛЖНОСТИТЕ, ОДГОВОРНОСТИТЕ И СТРУЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ НА СОВЕТНИКОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ, ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ И УВЕРЕНИЕТО ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА СОВЕТНИКОТ

 • ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИТЕ ИЗЛОЖЕНИ НА РИЗИК ОД БУЧАВА

 • ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИТЕ ИЗЛОЖЕНИ НА РИЗИК ОД МЕХАНИЧКИ ВИБРАЦИИ

 • ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ, ОРГАНИЗАЦИЈАТА, ТЕХНИЧКИТЕ И ДРУГИ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ ПРАВНОТО ИЛИ ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ РАБОТИ

 • ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ПРИВРЕМЕНИ И МОБИЛНИ ГРАДИЛИШТА

 • ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА  БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА НА МЛАДИТЕ РАБОТНИЦИ

 • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕНА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ, НАЧИНОТ И ОБЕМОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

 • ПРАВИЛНИК ЗА ВИДОТ, НАЧИНОТ И ОБЕМОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

 • П Р А В И Л Н И К ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИ ОД РИЗИЦИ ПОВРЗАНИ СО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИ АГЕНСИ (ВЕШТАЧКО ОПТИЧКО ЗРАЧЕЊЕ)

РЕШЕНИЈА

 • РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕГЛЕДИ И ИСПИТУВАЊА ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 04.08.2005
 • РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕГЛЕДИ И ИСПИТУВАЊА ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 11.03.2005
 • РЕШЕНИЕ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Упатства

 • УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ УВИД НА СМРТНИ СЛУЧАИ, КОЛЕКТИВНИ И ПОТЕШКИ ПОВРЕДИ НА РАБОТА
 • УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО ПРЕГЛЕД ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ И КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

Наредби

 • НAPEДБA ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА МОТОРНИ БЕНЗИНИ ЗА ОДМАСТУВАЊЕ, МИЕЊЕ ИЛИ ЧИСТЕЊЕ НА МЕТАЛНИ ДЕЛОВИ И ПРЕДМЕТИ ОД ДРУГ МАТЕРИЈАЛ

Безбедност на производи

 • ЛИСТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА СТАНДАРДИ СО ЧИЈА УПОТРЕБА СЕ СМЕТА ДЕКА ПРОИЗВОДОТ Е БЕЗБЕДЕН

Работилница

 • ВОДИЧ ЗА ПРОЦЕНКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РИЗИК
 • РИЗИК И АНАЛИЗА НА РИЗИК

Views: 1721

Posted in Документи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.