СПИСОК НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ НА КОИ Е ОДЗЕМЕНА ДОЗВОЛА – ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

СПИСОК НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ НА КОИ  Е ОДЗЕМЕНА ДОЗВОЛА – ОВЛАСТУВАЊЕ  ЗА  ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

1. Со решение со Уп. бр. 07-1162/5 од 16.07.2012 година, министерот за труд и социјална политика ја одзема дозволата на ДПТУ Фeрмаkтекс Дооел Штип, со овластување за вршење на стручни работи:

 • Проценка на ризик,
 • Концепт на изјава за безбедност и
 • Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата на правниот субјект.

2. Со решение со Уп. бр. 07-5511/2 од 13.08.2013 година, министерот за труд и социјална политика ја одзема дозволата-овластувањето на “Еко– Инженеринг ДООЕЛ Прилеп, со овластување за вршење на стручни работи:

 • Проценка на ризик,
 • Концепт на изјава за безбедност ,
 • Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата на правниот субјект ,
 • Редовно тестирање и контрола на опрема за работа и
 • Периодични мерења на физички штетности и микроклиматски услови во работна средина .

3. Со решение со Уп. бр. 07-5970/1 од 13.08.2013 година, министерот за труд и социјална политика ја одзема дозволата-овластувањето на “Фени Индустри АД Кавадарци, со овластување за вршење на стручни работи:

 • Проценка на ризик,
 • Концепт на изјава за безбедност и
 • Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата на правниот субјект.

4. Со решение со Уп. бр. 07-10715/1 од 10.12.2014 година, министерот за труд и социјална политика ја одзема дозволата-овластувањето на ДМК МС Консалтинг и Тренинг Доо Скопје, со овластување за вршење на стручни работи:

 • Проценка на ризик,
 • Концепт на изјава за безбедност и
 • Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата.

5. Со решение со Уп. бр. 07-10716/1 од 10.12.2014 година, министерот за труд и социјална политика ја одзема дозволата-овластувањето на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, со овластување за вршење на стручни работи:

 • Проценка на ризик,
 • Концепт на изјава за безбедност и
 • Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата.

6. Со решение со Уп. бр. 07-765/1 од 19.12.2014 година, министерот за труд и социјална политика ја одзема дозволата-овластувањето на ДТПУ ПЕКАБЕСКО АД Скопје, 02/2656-565 и 2656-617, овластен за следни стручни работи:

 • Проценка на ризик,
 • Концепт на изјава за безбедност и
 • Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата.

7. Со решение со Уп. бр. 07-767/1 од 23.12.2014година, министерот за труд и социјална политика ја одзема дозволата-овластувањето на ДТУ Тианализа Дооел Пробиштип, 076/ 603260, овластен за следни стручни работи:

 • Проценка на ризик,
 • Концепт на изјава за безбедност,
 • Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата,
 • Редовно тестирање и контрола на опрема за работа и
 • Периодични мерења на  физички штетности (топлина, бучава и осветленост)  и микроклиматски услови во работна средина.

8. Со решение со Уп. бр. 07-766/1 од 05.01.2015година, министерот за труд и социјална политика ја одзема дозволата-овластувањето на ДКУ ФУД КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје, овластен за следни стручни работи:

 • Проценка на ризик,
 • Концепт на изјава за безбедност и
 • Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата.

9Со решение со Уп. бр. 07-1312/1 од 22.12.2014година, министерот за труд и социјална политика ја одзема дозволата-овластувањето на ДТИК”Проинспект” ДОО Скопје, овластен за следни стручни работи:

 • Проценка на ризик,
 • Концепт на изјава за безбедност,
 • Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата,
 • Редовно тестирање и контрола на опрема за работа и
 • Периодични мерења на  физички штетности и микроклиматски услови во работна средина.

10. Со решение со Уп. бр. 07-6098/1 од 18.06.2015година, министерот за труд и социјална политика ја одзема дозволата-овластувањето на ДПТУ ИСАКО ЗО ТРАДЕ Дооел Скопје, 02/2060932,070/531223 , овластен за следни стручни работи:

 • Проценка на ризик,
 • Концепт на изјава за безбедност,
 • Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата и
 • Редовно тестирање и контрола на опрема за работа.

11. Со решение со Уп. бр. 07- 4148/1 од 27.05 .2016 07-6098/1 година, Министерството за труд и социјална политика ја одзема дозволата-овластувањето на правниот субјект Апаве СЕЕ ДОО Скопје со ЕМБС 6436498 и ЕДБ 4030008053252, со адреса на седиште ул. Борис Трајковски бр. Скопје, 02/ 3171-144 и факс. 02/3171-140, овластен за следни стручни работи:

 • Проценка на ризик,
 • Концепт на изјава за безбедност,
 • Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата и
 • Редовно тестирање и контрола на опрема за работа.

12. Со решение со Уп. бр. 07- 6425/1 од 09. 08. 2016година, Министерството за труд и социјална политика ја одзема дозволата-овластувањето на ДТУ Тианализа Дооел Пробиштип, 076/ 603260, овластен за следни стручни работи:

 • Проценка на ризик,
 • Концепт на изјава за безбедност,
 • Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата и
 • Периодични мерења на  физички штетности (топлина, бучава и
 • осветленост)  и микроклиматски услови во работна средина.

13. Со решение со УП. Бр. 10- 376/1 од 17. 01. 2017година, Министерството за труд и социјална политика ја одзема дозволата-овластувањето на ЈП Македонски Железници Инфраструктура Скопје, овластен за следна стручна работа:

 • Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата.

 

 

 

 

 

 

Views: 1422

Posted in Документи.