ОПТИМИЗИРАЊЕ НА ПРИБИРАЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА ПОДАТОЦИ ЗА БЗР

ОПТИМИЗИРАЊЕ НА ПРИБИРАЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА ПОДАТОЦИ ЗА БЗР

ПРИДОНЕС КОН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА 8-та ОДРЖЛИВА РАЗВОЈНА ЦЕЛ
СВЕТСКИ ДЕН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 28 АПРИЛ 2017

Националниот систем за евиденција и известување за професионални несреќи и болести се од особена важност во планирањето и спроведувањето на националните стратегии за безбедност и заштита при работа…

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНИ СИСТЕМИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА

Пакет алатки за собирање и употреба за БЗР податоци

Извори на податоци за оптимизирање на собирање и употреба на податоци за БЗР

Предизвици за собирање на веродстојни БЗР податоци

 

Views: 197

Posted in ILO.