ЕРГОНОМИЈА

ШТО Е ЕРГОНОМИЈА?
Зборот ергономија потекнува од грчкиот збор ергон (ergon) – работа и номос (nomos) – закон. Ергономијата е мултидисциплинарна наука којашто не може да биде лесно дефинирана, и за неа постојат голем број дефиниции.
Според едни, ергономијата е „група на одредени биолошки и инженерски науки, со цел да се осигура нивната заемна адаптација, да се зголеми придонесот на работникот и неговото задоволство во текот на работата“. Според други „ергономијата е технологија на комуницирање во системот човек-машина“, или „ергономијата е научно истражување помеѓу односот човек – работна средина“.

 

 

Visits: 1855

Posted in Публикации.