Повик за ангажирање на експерти

“Македонско здружение за заштита при работа” во рамките на проектот “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ” објавува повик за ангажирање на експерти за обука на обучувачи за организациски развој.

Процедура за аплицирање и потребните критериуми се назначени во повикот и описот за на работна задача. Уредно пополнетата документација да се достави најдоцна до 16:00 часот на 23.04.2018 година.

Ненавремена, нецелосна и некомплетна документација нема да биде разгледана.

Со почит,

Македонско здружение за заштита при работа

Проект “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ”

Annex 5.6 Budget_clean

Annex-4-OM_clean (2)

ToR Training of Trainers_

АНЕКС 1 барање за понуда

Анекс 2- опис на работни задачи

Изјава

Visits: 146

Posted in Новости, Огласи.