Граѓанско одржливо општество:клучен придонес во креирањето и имплементирањето на ефективни политики за безбедност и здравје при работа

Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР), во партнерска соработка со Организацијата за работодавачи на Македонија (ОРМ) и Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ), на 15.12.2017 започнаа со имплементација на проектот: “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ”

повеќе…

Views: 478

Posted in Новости.