ЈАВЕН ПОВИК до “грас-рут” и граѓански организации за доделување на грантови

ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТОВИ
и
УПАТСТВО ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
по
ЈАВЕН ПОВИК

до “грас-рут” и граѓански организации за доделување на грантови

Суб-грантирањето се реализира во рамките на проектот “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ” – EuropeAid / 155322 / DD / ACT / MK
Краен рок за поднесување на апликации е 10ти октомври, до 16:00 часот.

Во прилог документи:

известување бр. 1

Повик-и-упатство-за-аплицирање-МЗЗПР

буџет суб-грантирање

формулар за аплицирање за грантови

 

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА ВО ОДНОС НА ПРОГРАМАТА ЗА СУБ-ГРАНТИРАЊЕ

 1. Која е вредноста на курсот на еврата?
 • По склучување на договорот со организациите, ќе биде утврден курсот, согласно актуелниот.
 1. Дали е потребно да се отвори посебна сметка за средствата од грантот?
 • Да. Сите организации, со кои ќе биде склучен договор, треба да отворат наменски сметки за потребите на проектот.
 1. Дали корисниците на средствата од грантовата шема IPA Civil Society Facility and Media Program 2016-2017, се подобни за аплицирање?
 • Да. Меѓутоа корисниците на средствата од повикот EuropeAid/155322/DD/ACT/MK од грантовата шема шема IPA Civil Society Facility and Media Program 2016-2017, не се подобни за аплицирање на овој повик.
 1. Дали бруто платата се однесува на моменталната плата која вработените ја земаат во организацијата?
 • Исплата на бруто плати и хонорари се исплаќа врз основа на воспоставени постоечки интерни процедури за исплата на вработените, согласно висината на исплата на реалните плати и надоместоци во претходниот период.
 1. Дали износот од 9000 евра е поврзан со временскиот период на спроведување на проектните активности?
 • Не. Варијабилни се средствата од 6000 – 9000 евра, како и временскиот период на спроведување 3 – 8 месеци.
 1. Каква е политиката за исплата на хонорари?
 • Исплата на хонорари и плати на едно лице е во согласнот со временскиот период на ангажман и согласно постоечтата регулатива за работни односи.
 1. Дали во рамките на проектот, како надворешни експерти, можат да бидат ангажирани државни службеници?
 • Државни службеници не можат да бидат ангажирани за клучните активности на проектот.
 1. Кои организации се подобни да аплицираат?

Views: 4623

Posted in Новости, Огласи.