Нова студија на системи за рано предупредување за професионални болести

Нова студија на системи за рано предупредување за професионални болести

Системите за предупредување и надзор можат да понудат рано предупредување за нови и итни ризици и болести поврзани со работата на учесниците и креаторите на политики за безбедност и здравје при работа. Во извештајот подетално се анализира голем број на успешни системи за дојава и безбедносен пристап, во и надвор од ЕУ.

Извештајот разгледува како овие пристапи можат да се реплицираат во други земји или како може да се додаде функција на алармирање во постојните системи за следење. Исто така, се заклучува дека од витално значење е подобра комуникација, се со цел поголем придонес на системите за предупредување и контролирање на превенцијата и политиката заснована на докази, одржување на мотивацијата на луѓето кои известуваат, обезбедување доволна политичка поддршка и финансиски ресурси и поттикнување на меѓународна соработка и споделување на податоци во ЕУ.

Final report and summary

Visits: 168

Posted in EU OSHA FOP.