ПОБАРУВАЊЕ НАСОКИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА И СТРУЧНИТЕ КОМПАНИИ СЛЕДБЕНО НА НАЈНОВИТЕ ПРЕПОРАКИ ПОВРЗАНИ СО БОЛЕСТА COVID -19.

Во сосотојба на вонредна ситуација во нашата земја, заради прогласената пандемија поврзана со COVID – 19 вирусот, доставивме допис – иницијатива, чиј предмет е: ПОБАРУВАЊЕ НАСОКИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА И СТРУЧНИТЕ КОМПАНИИ СЛЕДБЕНО НА НАЈНОВИТЕ ПРЕПОРАКИ ПОВРЗАНИ СО БОЛЕСТА COVID -19.

Дописот е доставен до:

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

ГРУПАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Допис COVID-19

Views: 231

Posted in Новости.