Анализа на политики од областа на безбедност и здравје при работа

Безбедноста и здравјето на работните места претставува една од најважните трудови области кои според анализите на Меѓународната организација на трудот е трет најбитен интерес за вработените, покрај висината на платите и сочувувањето на работните места како два најважни приоритети. Ова недвосмислено говори дека законската рамка за уредување на прашањето на безбедноста и здравјето при работа е особено важен дел од креирањето на трудовиот систем во земјата, како и во рамките на трудовата политика на национално ниво

Анализа на политики од областа на безбедност и здравје при работа

Visits: 126

Posted in Новости, Публикации.