Одговор на ДИТ на поставено прашање

Почитувани членови, Доставен е одговор од страна на Државен инспекторат за труд, по однос на доставено барање за информација од страна на МЗЗПР . Македонско здружение за заштита при работа, како граѓанска организација која работи и делува во областа на БЗР, во име на своите членови и соработници имаше потреба од добивање на информација за од ваша страна за следното прашање: 1. Дали финансиските трошоци за изработка на проценка на ризик и изјава за безбедност при работа може да ги подмири трето правно лице, доколку правното лице – работодавач кој има потреба од имплементирање на Законот за БЗР нема финансиски средства да ги покрие тие трошоци, а е потребно да ги спроведе според ПРАВИЛНИК ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА? Во прилог одговор на барањето: ЛИНК

Views: 89

Posted in Новости.