План за воспостасување и водење на евиденции на повреди и професионални болести во областа на БЗР

До Институтот за Јавно здравје на Северна Македонија доставен е предлог План за воспостасување и водење на евиденции на повреди и професионални болести во областа на БЗР.

Обврската за прибирање, обработка и објавување на здравствено-статистичките податоци во областа на безбедност и здравје на работа произлегува од: потребата за вклучување  во меѓународната заедница, пред се Меѓународната организација на трудот, Европската унија и нејзините релевантни агенции (Eurostat и OSHA) преку доставување на релевантни и компаративни индикатори за состојбата во нашата земја во областа на безбедноста и здравјето,
потребата за исполнување на националното законодавство во областа на здравството, здравственото осигурување и безбедноста на работа, потребата за креирање и водење на националната политика во областа на безбедноста и здравјето на работа, преку анализа на релевантни здравствено-статистички индикатори.

Повеќе на линкот подолу.

ЛИНК 

Views: 164

Posted in Новости, Публикации.