регистрација тест

РЕГИСТРАЦИЈА НА СТУЧНИ ЛИЦА ПО БЗР

РЕГИСТРАЦИЈА НА СТУЧНИ ЛИЦА ПО БЗР

Доколку сте стручно лице по БЗР, пополнете ја регистрацијата

Внесете име со кирилично писмо
Внесете презиме со кирилично писмо
Внесете електронска пошта
Користете фајлови; .jpg, .png, .gif, .tiff, .bmp. Со поставувањето на слика која се користи како ваша профил фотографија потврдувате дека имате права врз истата и дека нее илегална, нее со порнографска содржина и дека нее насилна во било која смисла.
дозоволени формати: doc, docx, pdf

Summary

Hits: 100

Posted in Обуки.