РЕШЕНИЕ НА УСТАВНИОТ СУД ВО ВРСКА СО УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 3 СТАВ 1 ТОЧКА 408

15 СЕП 2021

ДРУГИ ПРОПИСИ И КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ, ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ, НЕ СЕ ПОВЕДУВА ПОСТАПКА, ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТ ИЛИ ЗАКОНИТОСТ НА ОПШТИ АКТИ, РЕШЕНИЈА

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.202/2019, 256/2020 и 65/2021), на седницата одржана на 15 септември 2021 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

  1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 3 став 1 дел 4 точка 408 од Правилникот за листата на професионалните болести („Службен весник на Република Северна  Македонија” бр.118/2020).
  2. Македонското здружение за заштита при работа од Скопје, до Уставниот суд на Република Северна Македонија поднесе иницијатива за оценување на уставноста и законитоста на одредбата од Правилникот означен во точката 1 од ова решение.

РЕШЕНИЕТО не е доставено официјално до МЗЗПР, туку е објавено на веб страната на Уставен суд.

ЛИНК http://ustavensud.mk/?p=21223

Views: 45

Posted in Новости.