Нова стратешка рамка на ЕУ за здравје и безбедност при работа

Кризата КОВИД-19 ја истакна клучната важност на здравјето, вклучително безбедноста и здравјето при работа. Во прилог нацрт заклучоци по однос на новата стратешка рамка за безбедност при работа (2021-2027). Оваа иницијатива се надоврзува на претходната […]

повеќе

Годишна програма за обуки 2020

Согласно доделеното одобрение за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручни лица за безбедност при работа со број 08-3608/34 од 15.09.2015 година од страна на Министерството за труд и социјална политика, Македонското здружение за […]

повеќе

Информација за повреди на работа во 2015-2016 година

Повредите на работа и професионалните болести се директно поврзани со карактеристиките на работниот процес и условите на работното место. Анализата на достапните здравствено-статистички индикатори покaжува дека секоја минута поради повреда на работа или професионална болест […]

повеќе

Годишна програма за обуки 2017

Согласно доделеното одобрение за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручни лица за безбедност при работа со број 08-3608/34 од 15.09.2015 година од страна на Министерството за труд и социјална политика, Македонското здружение за […]

повеќе

СПИСОК НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ НА КОИ Е ОДЗЕМЕНА ДОЗВОЛА – ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

СПИСОК НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ НА КОИ  Е ОДЗЕМЕНА ДОЗВОЛА – ОВЛАСТУВАЊЕ  ЗА  ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА 1. Со решение со Уп. бр. 07-1162/5 од 16.07.2012 година, министерот за труд и социјална […]

повеќе

Документи

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 12.03.1998ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 18.03.1998ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ HA 3AKOНОТ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 24.04.2002ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ HA 3AKOНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И […]

повеќе

Авторското дело – модули за обуки

Модулите за организирање на семинарите и обуките кои ги одржува и реализира Македонското здружение за заштита при работа се заштитени со авторски права. Авторското дело – модули, се оригинална, интелектуална и индивидуална творба од областа […]

повеќе