КОДЕКС

КОДЕКС НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА Времето во кое живееме е еден од најтешките периоди за луѓето кои работат на полето на заштитата при работа. Тие се изложени на многу и разновидни притисоци и искушенија, што ги […]

повеќе

За нас

ХРОНОЛОГИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ВО ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА НА ОПШТИНИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ По сила на аргументите кои подолу ќе бидат елаборирани, а во насока на идно позитивно дејствување во унапредувањето на […]

повеќе