Одбележан 28 април „Светски ден за безбедност и здравје при работа“

“Македонското здружение за заштита при работа” како Колаборативен центар на Меѓународната организација на труд (ILO/CIS) традиционално го одбележа 28 април, Светски ден за безбедност и здравје при работа. Темата на овогодинешната кампања е насочена кон […]

повеќе

Медиа натпревар за млади од 15-24 год

Почитувани, Меѓународната организација на трудот организира медиа натпревар за млади од 15-24 години. Централна тема која што треба да биде опфатена е: Oпасности поврзани со работата во секојдневниот живот и  како младите во заедницата во […]

повеќе

ОПТИМИЗИРАЊЕ НА ПРИБИРАЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА ПОДАТОЦИ ЗА БЗР

ОПТИМИЗИРАЊЕ НА ПРИБИРАЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА ПОДАТОЦИ ЗА БЗР ПРИДОНЕС КОН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА 8-та ОДРЖЛИВА РАЗВОЈНА ЦЕЛ СВЕТСКИ ДЕН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 28 АПРИЛ 2017 Националниот систем за евиденција и известување за професионални […]

повеќе

Вклучи се во градење култура за превенција за БЗР

Националната култура за безбедност и здравје култура е единствената во која правото на безбедна и здрава работна средина се почитува на сите нивоа, каде што владите, работодавачите, работниците активно учествуваат во обезбедувањето на безбедна и […]

повеќе

СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЗР: АЛАТКА ЗА ПОСТОЈАНО ПОДОБРУВАЊЕ

Безбедноста и здравјето при работа (БЗР) е дисциплина која се занимава со превенција на повреди на работното место и болести поврзани со работата како и заштита и промовирање на здравјето на работниците. Насочена е кон […]

повеќе