Обука на тема “Заеднички пристап на стручното лице по БР и докторите по медицина на трудот во утврдување на превентивни мерки за намалување на опасностите и штетностите на работно место”

Македонското здружение за заштита при работа, во соработка со Организација на работодавачи и Сојузот на синдикати на Македонија, во рамки на проектот “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност […]

повеќе

Одбележување на Европска недела за безбедност и здравје при работа

Од 22-26 октомври со низа настани, Македонското здружение за заштита при работа, како фокал поинт на Европската агенција за безбедност и здравје при работа ја одбележа Европската недела за безбедност и здравје при работа.   […]

повеќе

„Најголем дел од упатените работници од Македонија не ги уживаат основните социјални права“

Пазарот на трудот во Македонија сѐ уште манифестира бројни ефекти од долгиот процес на политичка и економска транзиција, како ниска стапка на вработеност, неформална вработеност и високи стапки на неактивност на населението. Голем број работници […]

повеќе

Ефекти од примената на мерките за безбедност и здравје при работа и предлози нов закон/ измени и дополнувања на постоечкиот

На 31.10 Организација на работодавачи организираше тркалезна маса за ”Ефекти од примената на мерките за безбедност и здравје при работа и предлози нов закон/ измени и дополнувања на постоечкиот” Во изминатиот период, од нивна страна […]

повеќе

Конференција: „Младите во синдикатите“.

На 30.10 во организација на Сојуз на синдикати на Македонија, Секција млади, беше организирана конференција „Младите во синдикатите“. Целта на оваа Конференција беше да презентира и стави на дискусија улогата на младите во синдикалното организирање, […]

повеќе

Повик за прибирање понуди

Постапувајќи согласно со одредбите на склучениот Договор помеѓу Европската Унија, претставувана од Делегацијата на Европска Унија во Скопје и Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР), со број на договор IPA/2017/391-843 ,финансиран преку повикот EuropeAid/ […]

повеќе

Успешно реализирана обука за претставници на синдикални организации и здруженија

На 24 и 24 октомври беше организирана обука на тема „Законот за безбедност и здравје при работа (БЗР) и улогата на синдикалните претставници”. Учесници на оваа обука беа претставници на синдикални организации и здруженија, кои […]

повеќе

Mапа на канцерогени супстанци / Roadmap on carcinogens

Драги пријатели, 43-та недела од 2018 година е Европска недела за безбедност и здравје при работа, која е ипсолнета со интересни настани. Би сакале да Ве информираме со нови податоци по однос на мапата на […]

повеќе

Национална студија за безбедноста и здравјето при работа

Во прилог ја имате Студијата за безбедноста и здравјето при работа за Република Македонија. Со исклучително задоволство и гордост можам уште еднаш да ја потенцирам пионерската работа на Македонското здружение за заштита при работа во […]

повеќе

Обука на тема „Основни принципи на управување со организации”

Македонското здружение за заштита при работа, во соработка со Организација на работодавачи и Сојузот на синдикати на Македонија, во рамки на проектот “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност […]

повеќе

Napo in Shocking situations

Електричната енергија е познат и неопходен дел од секојдневниот живот, но електричната енергија може да ги повреди или убие луѓето и да предизвика штета, ако не се третира со доволно внимание. Постојат едноставни мерки на […]

повеќе

Koнкурс за фотографија

Kонкурс: „Најдете ја безбедноста на работното место“ Управување со Безбедноста и Здравјето при работа (Промовирање превентивна култура за БЗР); Лошите работни услови кои влијаат на безбедноста и здравјето на работниците (Poor working conditions affect worker […]

повеќе