ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАЗВОЈ И УПРАВУВАЊЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Постапувајќи согласно со одредбите на склучениот Договор помеѓу Европската Унија, претставувана од Делегацијата на Европска Унија во Скопје и Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР), со број на договор IPA/2017/391-843, финансиран преку повикот EuropeAid/ […]

повеќе

Eфекти од алкохолот врз извршувањето на работните задачи

Eфекти од алкохолот врз извршувањето на работните задачи Според направените истражувања за извршување на работните задачи под дејство на алкохол, добиени се резултати кои индицираат дека психомоторната изведба е помалку намалена во однос на перцептивната. […]

повеќе

Обука на обучувачи/ ментори за организациски развој

Македонското здружение за заштита при работа, во партнерска соработка со Организацијата на работодавачи на Македонија и Сојузот на Синдикатите на Македонија, имплементираат проект: “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје […]

повеќе

100-годишнина од воспоставување на Полската социјална политика

Оваа година Полска прославува 100 години независност. Во исто време, 100-години од воспоставување на Полската социјална политика. Јубилејот ја нагласува важноста на социјалната политика, која беше обновена во 1918 година. Во развојот на социјалната политика […]

повеќе

Повик за ангажирање на двајца експерти

Повик за ангажирање на двајца експерти за подготовка и спроведување на обуки за безбедност и здравје при работа и организациски и застапувачки развој на граѓанските организации Буџетска линија .5.7.2 Референтен број на процедура 10/5.7.2 Annex […]

повеќе

„Вистинско време да се поттикне културата на превенција во училиштата“

ЕРАЗМУС + ПРОЕКТ ЗА РАБОТНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МЛАДИ ЛУЃЕ Разговор со  Диана Поликарпо, проект менаџер Еразмус +, Португалија Што говори статистиката во однос на фатални и нефатални несреќи на возрасна група од 19-34 години во […]

повеќе

Граѓанско одржливо општество:клучен придонес во креирањето и имплементирањето на ефективни политики за безбедност и здравје при работа

Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР), во партнерска соработка со Организацијата за работодавачи на Македонија (ОРМ) и Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ), на 15.12.2017 започнаа со имплементација на проектот: “Подобрување на вклученоста и […]

повеќе

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Постапувајќи согласно со одредбите на склучениот Договор помеѓу Европската Унија, претставувана од Делегацијата на Европска Унија во Скопје и Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР), со број на договор IPA/2017/391-843 , финансиран преку повикот […]

повеќе

Обука- „Основни поими на ергономијата и нејзината улога во безбедноста и здравјето на работниците‘‘

Поради голем интерес, Македонското здружение за заштита при работа во соработка со Машински факултет- Скопје, на 25 септември, вторник, 2018 година, со почеток во 09:30 часот (во просториите на МФС, новата зграда за атести, училница […]

повеќе