СОНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ: ФАКТИ

  СОНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ: ФАКТИ • Факти и бројки • Дознај повеќе • Слободни ресурси ШТО Е ТОА? Сончевото зрачење е светлосна енергија што ја емитува сонцето. Сонцето емитува различни видови на светлина, дел од неа […]

повеќе

Алатки за Инспекторите на Трудот: Модел на политика за спроведување, Прирачник за обука и работа, Кодекс за етичко однесување

Алатките вклучуваат модел на Политика за спроведување инспекција на трудот, Прирачник за работа и обука и модел на Кодекс за етичко однесување. Тоа се три основни алатки што се неопходни за практиката на модерната инспекција […]

повеќе

ЕРГОНОМСКИ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ

ЕРГОНОМСКИ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ Оваа книга претсавува оригинално издание на Меѓународната Организација на Трудот, која на едноставен и практичен начин, со конкретни мерки им овозможува на стручните лица за безбедност, инженерите за заштита при работа, како […]

повеќе

Спречување стрес на работното место

Спречување стрес СПРЕЧУВАЊЕ СТРЕС НА РАБОТНОТО МЕСТО Практични чекори за подобро спречување на стресот на работното место Оваа публикација е многу повеќе од прирачник за стрес; голем дел од содржаните илустрации се водич за ревизија на […]

повеќе

СТРАТЕГИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА БЗР ВО МАКЕДОНИЈА ПРЕКУ АКТИВНО УЧЕСТВО НА ГО

Со појавата на првите облици на работа се појавила и потребата од преземање на мерки и активности за обезбедување на безбедност на работниците и оние кои учествувале во процесот на работа. Денес во секоја земја […]

повеќе

Премин на младите жени и мажи на пазарот на трудот во Македонија…

Овој извештај ги презентира суштинските прашања од Анкетата за преминувањето од училиште кон работа (АПУР) од 2014 година, што беше спроведена заедно со Државниот завод за статистика на Македонија во рамките на проектот „Работа за […]

повеќе

ПРОМОВИРАЊЕ РАМНОПРАВНОСТ

 Значителните разлики во примањата според родот се една од најистрајните одлики на пазарите на трудот ширум светот. Иако на некои места се бележи намалување на јазот во примањата според родот, во просек, жените и понатаму […]

повеќе

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

OСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА БЗР Со ова преведено издание на меѓународно признаеното четиво од авторот Бенџамин Али „Основни принципи за безбедност и здравје при работа“, Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) повторно им излегува в […]

повеќе

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА НА БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ГРАД СКОПЈЕ

“Извештајот за состојбата на безбедноста и здравјето при работа во средните училишта во Град Скопје и предлог мерки за унапредување на БЗР во образовниот систем” подржан од Град Скопје е резултат од проектот “Истражуваме заедно […]

повеќе

Вклучи се во градење култура за превенција за БЗР

Националната култура за безбедност и здравје култура е единствената во која правото на безбедна и здрава работна средина се почитува на сите нивоа, каде што владите, работодавачите, работниците активно учествуваат во обезбедувањето на безбедна и […]

повеќе