Награди за добри практики на здрави работни места

Награди за добри практики на здрави работни места
Награди за добри практики на здрави работни места

Последиците од изложеноста на опасни супстанци може негативно да се одразат на квалитетот на живеење, дури и да бидат смртоносни. Затоа од суштинско значење е да се спречат ваквите ризици на сите работни места – нe постои сектор во кој не се присутни никакви опасни супстанци. Промовирањето на култура за превенција на работните
места ќе биде во корист на работниците, раководството, дури и на средината.
Оваа кампања ја подига свеста за опасните супстанци на работните места и дава информации за тоа како да се спречат ризиците кои се поврзуваат со овие опасни супстанци. Кампањата особено се фокусира на работниците со посебни потреби и целни групи кои се особено сензитивни на ризиците, како што се мигрантски работници и млади лица.

Views: 528

Posted in .