Управување со опасни супстанци – водич за кампања

Управување со опасни супстанци – водич за кампања
Управување со опасни супстанци – водич за кампања

Оваа брошура е првобитен водич за Кампањата за здрави работни места 2018-19, ‘Здравите работни места управуваат со опасни супстанци’, организирана од Европската агенција за безбедност и здравје при работа (EU-OSHA).
Кампањата има за цел да ја подигне свеста за ризиците кои ги создаваат опасните супстанци на работното место и да промовира култура
на превенција на ризик за да ги елиминира и таму каде што тоа не е можно, ефективно да ги отстрани овие ризици.

Views: 465

Posted in .