Проекти

ПРОЕКТ (ВО ТЕК)

“Подобрување на работните услови и безбедноста и здравјето при работа како поддршка на земјите од Западен Балкан за пристапување кон Европската Унија„ по договор за грант, IPA/2019/413-810

Реализатор на проектот: Македонско здружение за заштита при работа

Партнери:

 • Еко центар Србија,
 • Косовско здружение за заштита при работа
 • Црногорско здружение за заштита при работа
 • Албански Центар за безбедност и здравје при работа

Главната цел на проектот : Зајакнување на влијанието на граѓанските организации во регионот за ефективно и одговорно учество во процесите на политиката и реформите во безбедноста и здравјето при работа во земјите на Западен Балкан.

Специфична цел на проектот: Подинамично граѓанско општество  преку вмрежување, застапување, долгорочно стратешко организациско планирање и поттикнување на нивото на вклученост и вклучување на ГО во процесите на донесување одлуки поврзани со безбедни и здрави услови за работа.

Времетраење на проектот: 46 месеци

Временски период: 01.02.2020-30.11.2023

ПРОЕКТ (РЕАЛИЗИРАН)

“Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за работодавачите и работниците ,,  по договор за грант IPA/2019/413-818,

Реализатор на проектот:

Македонско здружение за заштита при работа - МЗЗПР

Главната цел на проектот : Придонес кон  создавање на превентивна култура на несреќите при работа преку создавање на функционален систем за безбедност и здравје при работа.

Специфична цел на проектот: Создавање на безбедно и здраво работно опкружување преку промоција на знаење и едукација за безбедност и здравје при работа.

Времетраење на проектот: 12 месеци

Почеток/крај на проектот: 01 јануари 2020 до 12 декември 2020 година.

ПРОЕКТ (РЕАЛИЗИРАН)

“Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ”

Македонсктото здружение за заштита при работа (МЗЗПР), во соработка со Организацијата за работодавачи на Македонија (ОРМ) и Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ), започнаа имплементација на проектот: “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ”
Проектот е финансиски подржан од Комисијата на ЕУ, преку шемата на грантови “Подршка на граѓанските организации во рамките на Акцијата за граѓанско општество во период од 2016-2017” (EuropeAid/155322/DD/ACT/MK), имаат за цел да подобрат вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики и во донесувањето одлуки, како и да имаат влијание врз клучните реформи за понатамошна подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ.
Главната цел на Проектот е да се подобри имплементацијата и да се зајакне влијанието на граѓанските организации во имплементацијата на клучните реформи за безбедност и здравје при работа, како и да се зголеми дијалогот и партнерството помеѓу регионалните ГО од ИПА регионот.
Специфичната цел е подинамично граѓанско општество преку мрежно поврзување, застапување, долгорочно стратегиско организациско планирање и поттикнување на нивото на вклучување на граѓанските организации во процесот на донесување одлуки во врска со безбедни и здрави услови за работа.
Очекувани резултати од проектот:

 1. Подобрени капацитети на ГО и социјално партнерство во областа на безбедноста и здрајето при работа, за работните стандарди, работните услови, нивно застапување, вмрежување и соработка со јавните власти,
 2. Зголемување на капацитетите на граѓанското општество и организациите кои се вклучени во областа на безбедноста и здравјето при работа и нивно учевство при креирање на политики,
 3. Ефективна и широка комуникација за резултатите со јавните медиуми кои се однесуваат на ГО и нивна меѓусебна соработка, вмрежување, во насока на подобрување на безбедноста и здравјето при работа.

РП 1 – Подобрување на капацитетите на таргетираните групи во проектот;
РП 2 – Вмрежување, соработка и реформски процеси за БЗР;
РП 3 – Овозможување финансиска поддршка преку шемата за суб-грантирање;
РП 4 – Национално лобирање, политики и застапување, вмрежување и дијалог за регионално партнерство на ГО од ИПА регионот (BalCan OSH Network);

Проектот е со траење од 30 месеци.

ПРОЕКТ (РЕАЛИЗИРАН)

"Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните организации за подобрување на условите за работа и дијалог со јавните институции"

 • Реализатор на проектот:
  Македонско здружение за заштита при работа - МЗЗПР
 • Партнери:
  • Српското здружение за заштита при работа,
  • Албански Центар за безбедност и здравје при работа
  • Косовско здружение за заштита при работа и
  • Црногорско здружение за заштита при работа.
 • Општа цел овозможување околина за дијалог меѓу регионалните организации и јавните установи за подобрување на условите за работа
 • Целна група се граѓанските организации од 5 земји кориснички на ИПА, јавни институции, синдикати, организации на работодавачи и медиуми.
 • Крајните корисници се работниците, работодавачите, вработените, граѓанските организации од 5 земји кориснички на ИПА, јавни институции, медиуми.
 • Посебна цел на проектот е повеќе динамично граѓанско општество преку вмрежување, застапување, долгорочно стратешко организациско планирање и поттикнување на нивото на вклученост и учество на граѓанските организации во процесот на донесување одлуки во врска со безбедни и здрави услови за работа.
 • Конечните очекувани резултати од спроведување на проектот се:
  • Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за безбедност и здравје при работа, стандарди за работните услови, застапување, вмрежување и соработка со јавните власти.
  • Зголемување на капацитетите на граѓанските организации да се елаборира стратешки долгорочни организациски план за безбедност и здравје при работа, на граѓанските организации за застапување и да се користат најдобрите практики од земјите членки на ЕУ за да се поддржат нивните активности на регионално и на национално ниво.
  • Ефикасна и широка комуникација на резултатите на јавноста и медиумите во однос на граѓанските организации на регионалната соработка, вмрежување, безбедност и здравје при работа и работните услови.
  • Основната идеја за реализација на овој проект е дека сите стратешки документи ќе бидат од значителна помош на регионалната мрежа на граѓански организации и BALcanOSH во политиката на создавање процес и постигнување на промени на национално и регионално ниво. Производство на регионална стратегија која ќе им помогне на владите да создадат и да донесат нивни национални стратегии врз основа на препораките на регионалната студија и стратегија и да се направат напори да се пријде на стратешките приоритети на ЕУ БЗР стратегија за периодот 2014-2020 година.
 • Соработници во проектот:
   The Institution of Occupational Safety and Health – United Kingdom
   Foundation “Center for Safety and Health at Work”- Bulgaria
   Society of Safety Engineers Ljubljana – Slovenia
  Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work – Croatia
 • Траење на проектот: 42 месеци
 • Почеток/крај на проектот:  Февруари 2016 / July 2019.

ПРОЕКТ (РЕАЛИЗИРАН)

Зајакнување на партнерствата на граѓанското општество и државните институции во креирање и унапредување на правото за безбедна и здрава работна средина - Основно човеково право

 • Реализатор на проектот:
  Македонско здружение за заштита при работа - МЗЗПР
 • Партнер:
  Сојузот на Синдикатите на Македонија
  Главни цели на проектот

  • ОПШТА ЦЕЛ: Подобрување на правото на работникот за безбедно и здраво работно место - Основно човеково право.
  • СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ:
  • Зајакната улога на граѓанските организации во промоција на безбедноста и здравјето на работното место преку зголемување на капацитетите на претставниците на вработените за БЗР. Три клучни компоненти ќе влијаат врз постигнувањето на целите од проектот односно, подобрување на соработка на граѓанските организации со работниците и работодавачите во промоција на безбедна и здрава работна средина, застапување и лобирање за усвојување на правото на безбедна и здрава работна средина како и подигнување на јавната свест за важноста за заштитата при работа, улогата за претставникот на работниците за безбедност и здравје при работа и соработката помеѓу граѓанските организации и државните институции.
 • Траење на проектот: 15 месеци
 • Почеток/крај на проектот: 15 декември 2015 до 15 март 2017 година.

ПРОЕКТ (РЕАЛИЗИРАН)

Овозможување образование за БЗР за сите чинители користејќи добра пракса и искуства од БЗР институции од ЕУ

 • Реализатор на проектот:
  Македонско здружение за заштита при работа - МЗЗПР
 • Норвешки партнер:
  Норвешки трудов инспекторат
  Главни цели на проектот

  • Главна цел: Национален план за образование за безбедност и здравје при работа со креирање на модули базирани на моменталната состојба и реалните потреби
  • Цел 1: Користење на ефективно и функционално образование за БЗР
  • Цел 2: Градење на капацитети на релевантни социјални партнери со цел имплементирање на образовни модули за безбедност и здравје при работа
  • Цел 3: Пренесување на позитивното искуство во имплементацијата на образовните модули за безбедност и здравје при работа во регионот
 • Траење на проектот: 36 месеци
 • Почеток/крај на проектот: ноември, 2013 - октомври, 2016

ПРОЕКТ (РЕАЛИЗИРАН)

Граѓански организации како активни социјални актери во промоција на стандарди за безбедност и здравје при работа

 • Реализатор на проектот:
  Македонско здружение за заштита при работа - МЗЗПР
 • Финансиран од:
  Европска комисија – IPA програма
  Цели на проектот

  • Општа цел: Подршка на активното граѓанско општество во обезбедувањето на имплементација и надгледување на стандардите за безбедност и здравје при работа во Македонија
  • Специфична цел: Зголемување на капацитетите на граѓанското општество за комуницирање и надгледување на институциите и организациите одговорни за стандардите на безбедност и здравје при работа
 • Траење на проектот: 15 месеци
 • Почеток/крај на проектот: декември, 2013 - март, 2015

ПРОЕКТ (РЕАЛИЗИРАН)

Подршка во борбата против работата на црно

 • Партнер на проектот:
  Македонско здружение за заштита при работа - МЗЗПР
 • Финансиран од:
  Европска комисија - IPA програмаЦели на проектот

  • Цел 1: Анкета за работата на црно; треба да се земат предвид квантитативните и квалитативните аспекти
  • Цел 2: Обука за анализа на потребите, план на работа и обука за Државниот инспекторат за труд во борбата против работата на црно
  • Цел 3: Вклучување на социјалните партнери (претставници на работниците и работодавачите) во имплементирањето на планот и свесноста за проблемот
 • Траење на проектот: 24 месеци

ПРОЕКТ (РЕАЛИЗИРАН)

Мобилност за подобрување на знаењето за БЗР

 • Реализатор на проектот:
  Македонско здружение за заштита при работа - МЗЗПР
 • Финансиран од:
  Национална агенција за европски образовни програми и мобилностПрограма за доживотно учење, Секторска програма Леонардо Да ВинчиЦел на проектот

  • Цел: Споделување на знаење и добри практики на безбедност и здравје при работа во образовниот систем
 • Траење на проектот: 12 месеци
 • Почеток/крај на проектот: мај, 2013 - јуни, 2014
 • Брошура на проектот

ПРОЕКТ (РЕАЛИЗИРАН)

Градење на капацитети за безбедност и здравје при работа (БЗР): Воведување на систем за управување со БЗР во Македонија

 • Реализатор на проектот:
  Македонско здружение за заштита при работа
 • Норвешки партнер:
  Норвешки Трудов инспекторатГлавни цели на проектот

  • Главна цел: Воведување на систем за управување со безбедност и здравје при работа во Македонија
  • Цел 1: Воведување на ефективен и функционален систем за управување со БЗР на национално ниво и на ниво на претпријатие
  • Цел 2: Градење на капацитетите на социјалните партнери со цел воведување на систем за управување со БЗР
  • Цел 3: Пренесување на позитивните искуства од воведување на систем за управување со БЗР во Регионот
 • Траење на проектот:
  36 месеци

ПРОЕКТ (РЕАЛИЗИРАН)

Градење на капацитети за БЗР

 • Имплементатор на проект
  Македонско здружение за заштита при работа - МЗЗПР
 • Главен корисник:
  Министерство за труд и социјална политка, државен трудов инспекторат
 • Основна цел:
  Ефикасно и одржливо спроведување на регулативите на ЕУ за заштита при работа преку зголемување на капацитетите на релевантните државни институции и воспоставување на Менаџмет систем за ЗПР
 • Краток опис на проектот:
  Проектот користи практични модели,наоди и заклучоци од проектот Зајакнување на ЕУ стандарди во текстилната индустрија, и релевантни студии на МОТ и Светската банка во оваа област.Овој проект ќе се фокусира на три специфични цели насочени кон:

  • Изградба на капацитетот на Државниот Трудов Инспекторат
  • Воведување на Менаџмент Систем за ЗПР
  • Подобрување на комуникацијата и размената на информации помеѓу заинтересираните страни од областа на ЗПР, намалување на ризиците кои се однесуваат на животот и здравјето на работниците, и намалување на бројот на повреди на работното место.

  Проектот ќе биде имплементиран во партнерство со Норвешкиот Трудов Инспекторат.

 • Траење на проектот:
  12 месеци

ПРОЕКТ (РЕАЛИЗИРАН)

Подигнување на капацитетот на членовите на МЗЗПР преку обука за проценка на ризик на работно место

 • Партнери во проектот:
  Ергономика, Хрватска и Фондација Фридрих Еберт
 • Период на спроведување:
  2009
 • Целна група:
  Членови на МЗЗПР, стручни лица по ЗПР
 • Опис на активноста:
  Македонското здружение за заштита при работа организираше тридневна обука на тема: Подигнување на капацитетот на членовите на МЗЗПР преку обука за проценка на ризик на работно место. Обуката беше реализирана преку претставување на една од најприфатените методологии за изработка на проценка на ризик во ЕУ – BG методологијата. Земјаќи впредвид дека концептот за проценка на ризик и донесените законски одредби се нови во Македонија, МЗЗПР го искористи Хрватското искуство, поканувајќи двајца истакнати експерти од Хрватска, да ја презентираат методологијата.Со цел, доследна покриеност на оваа проблематика, МЗЗПР покани и презентери од Државниот инспекторат на трудот, Републички завод за здравствена заштита, Институт на медицина на трудот и МЗЗПР. Дополнително, учесниците на обуката имаа можност да го споведат наученото во пракса, преку посета на три работни места во една фабрика (Технички гасови, Скопје) во текот на вториот ден од обуката а веќе на третиот ден – да изработат проценка на ризикот на тие работни места.По завршување на обуката, на учесниците им беа доделени Сертификати за учество на обука за проценка на ризик на работно место.
 • Постигнат резултат:
  Обучени 35 членови на МЗЗПР во изготвување на проценка на ризик по BG методологијата.

ПРОЕКТ (РЕАЛИЗИРАН)

Методи на евидентирање на несреќи при работа и професионални заболувања во РМ

 • Партнери во проектот:
  Фондација Фридрих Еберт, социјалните партнери
 • Период на спроведување:
  2009
 • Целна група:
  Министерство за труд и социјална политика, Републички завод за здравствена заштита, Институт за медицина на трудот, Државен завод за статистика, сојуз на сидикати, организации на работодавачи, стручни лица по ЗПР
 • Опис на активноста:
  Македонското здружение за заштита при работа го реализираше овој проект најповеќе од потребата да постигне напредок кон унифицирано евидентирање на несреќите при работа и добивање на релевантни статистички податоци кои ќе соодејствуваат со статистичките податоци од ЕУ земјите.МЗЗПР организирање дводневен настан на оваа тема: „Методи на евидентирање на несреќите при работа во РМ – нови предизвици„. Целтта на тркалезната маса што се организирање во Април 2009 во хотел Континентал беше да се презентира Европската методологија за евидентирање на несреќи при работа (ЕСНР), македонското искуство и презентација на моменталната состојба на сите засегнати институции како и идни чекори. На истата, свои учество и презентации имаа претставници од МЗЗПР, Министерство за труд и социјална политика, Републички завод за здравствена заштита, Институт за медицина на трудот, Државен завод за статистика, Сојуз на синдикатите на Македонија, организации на работодавачи, стручни лица по ЗПР. Заклучоците беа презентирани на 28 април – Светскиот ден за заштита при работа.
 • Постигнат резултат:
  Утврдување на недостатоците на сегашната пракса при пријавување и обработка на податоците за повредите при работа во РМ;Презентирање на прифатената методологија за евидентирање на повреди при работа во ЕУ – ЕСНР методологијата;Постигнување на договор/иницирање на процес за подготовка на поголем проект за усогласување на методологијата за евидентирање на повреди при работа во РМ од страна на сите релевантни институции.

ПРОЕКТ (РЕАЛИЗИРАН)

Искористување на сончевата енергија преку инсталирање на соларни панели во градинка

 • Партнери во проектот:
  Канцеларија на РЕЦ во Македонија, Општина Центар
 • Период на спроведување:
  1 година (2008)
 • Целна група:
  вработените во градинката, општината под која припаѓа градинката, корисниците на градинката (децата)
 • Опис на активноста:
  Поставување на соларни панели во градинката Раде Јовчевски Корчагин преку искористување на сончевата енергија со цел да се ублажи ефектот на глобалното затоплување како и да се изврши енергетската заштеда.
 • Постигнат резултат:
  Подигнување на свеста кај целната група за значењето од заштедата на енергијата како и намалување на потрошувачката на електрична енергија.

Во рамките на реализација на Проектот:“Искористување на сончевата енергија преку инсталирање на сончеви колектори во градинката Раде Јовчевски – Корчагин“, во организација на Македонско здружение за заштита при работа, на 29 Декември 2009 година, во просториите на градинката, проф.Марко Серафимов од Машинскиот факултет од Скопје, одржа предавање на тема: “Зголемување на енергетската ефикасност на објектите“ пред вработениот персонал на градинката.

Притоа присутните беа запознати со:

 • Тоа што значи зголемување на енергетската ефикасност;
 • Колкава е потрошувачката на енергија во објектите;
 • Директивите за енергетска ефикасност, временските термини за примена на новата директива за енергетски перформанси на објектите (EPBD, 2002/91/EC) и главни поединости на истата;
 • Структурата на потрошувачка на енергија во станбените објекти;
 • Структурата на потрошувачка на енергија во не станбените објекти;
 • Потребата од прифаќање на заедничка методологија – при што секоја земја ќе применува методологија за пресметка на енергетските карактеристики на национално или регионално ниво врз основа на општите принципи, земајќи ги предвид стандардите и нормативите кои се применуваат во националната регулатива;
 • Утврдувањето на минимални барања за енергетските карактеристики;
 • Сертификатот за енергетски карактеристики кој треба да го поседуваат објектите кои се градат, продаваат или издаваат под закуп согласно член 7 од Директивата;
 • Инспекција на котлите и системите за климатизација;
 • Состојбата во Република Македонија во ова подрачје;
 • Правилниците во РМ – Правилникот за означување на енергетската ефикасност на уредите за домаќинствата (“Сл.весник на РМ“, бр.85/2007) со кој се дефинираат барањата и условите кои се однесуваат на означување на уредите за домаќинствата и Правилникот за енергетска ефикасност на градежни објекти (“Сл.весник на РМ“, бр.143/2007) со кој се пропишуваат мерките чија цел е подобрување на енергетските карактеристики на градежните објекти, земајќи ги предвид надворешните климатски и локални услови, како и внатрешните климатски барања и економичноста, преку намалена потрошувачка на енергија и емисија на СО2. И двата Правилника се предвидува да се применуваат од 01.01.2010 година;

ПРОЕКТ (РЕАЛИЗИРАН)

Обуки на претставници на работниците за ЗПР

МЗЗПР во соработка со ССМ – СГИП поддржани од фондацијата Фридрих Ебхерт го реализираа проектот “Обуки на претставници на работниците за ЗПР” во 2008 год.

 • Обучени 24 претставници на работниците за ЗПР во Градежната индустија

ПРОЕКТ (РЕАЛИЗИРАН)

Воведување и зајакнување на Европските стандарди за заштита при работа во текстилната индустија

 • Партнери во проектот:
  Секретаријатот за Европски прашања при Владата на Република Македонија, Министерство за Труд и Социјална Политика
 • Период на спроведување:
  4 години (2005 год.– 2009 год.)
 • Целна група:
  Вработените во текстилната индустрија
 • Опис на активноста:
  Подобрување на работните услови преку воведување на ЕУ стандарди за заштита при работа во текстилните фабрики и тоа:

  • Во I фаза на проектот опфатени се 10 текстилни фабрики, од источниот регион и тоа од градовите Кочани (Делтатекс,Амортекс,Данитекс),Штип(Беас-С, Максима), Виница (Апитекс), Делчево (Крзно-О), Каменица (Текстил-М), Пробиштип (Примавера) и Злетово (Зрно-О).
  • Во II фаза на проектот опфатени се 9 текстилни фабрики, од Централниот регион и тоа од Скопје (Окитекс, Актуел, Нипромтекс, Игматекс и Етерна), од Велес (Сомивелтекс), Кратово (Мадерпотекс),Тетово (Тетекс), Гостивар (Декон).
  • Во IIIа фаза на проектот опфатени се 4 фабрики од Западниот регион и тоа од Прилеп (Мартекс), од Ресен (Хатекс, Стењетекс), од Кавадарци (Стевик)
  • Во IIIб фаза на проектот опфатени се 4 фабрики од Западниот регион и тоа од Прилеп (Кули, Конфиангел, Ираклис), од Битола-с.Цапари (Фалко)
 • Постигнат резултат:
  Опфатени 27 текстилни фабрики, 80 едуцирани претставници за заштита при работа, формирани и едуцирани 29 тима за заштита при работа, спроведена посебна обука за заштита при работа на 29 претставници на работниците за заштита при работа, пренесени позитивни ставови и искуства преку тимовите на приближно 5000 вработени во 27 текстилни фабрики, подобрување на условите за работа преку поставување на системи за климатизација и вентилација во вкупно 23 фабрики, замена на азбестна кровна конструкција во две фабрики,поставување на соодветно осветлување во две фабрики, поставување на систем за дојава на пожар во една фабрика, опремување со опрема за гаснење на пожар во една фабрика, обезбедување на лични заштитни средстав, 600 нови вработувања , намалена температурата во фабриките од 35 степени на 28 степени во просек, зголемување на продуктивноста од 20% до 30%.

ПРОЕКТ (РЕАЛИЗИРАН)

Усогласеност на директивите 391 и 654 со Македонските законски прописи

МЗЗПР во соработка со Секторот за Европски прашања Владата на Република Македонија го реализираше проектот – “Усогласеност на директивите 391 и 654 со Македонските законски прописи“ во 2003 год.

PROJECT (REALISED)

"Increasing capacities and strengthening of the role of the regional CSOs for improvement of the labor conditions and dialogue with Public Institutions”, with support of the European Commission in Brussels

 • Project implementator:
  Macedonian occupational safety and health association - MOSHA
 • Project partner:
 • Project will be commenced in 5 IPA countries through the involvement of project partners:
 • Macedonian Occupational Safety and Health Association (MOSHA),
 • Serbian Association for Occupational Safety and Health,
 • Albanian Occupational Safety and Health Centre,
 • Kosovar Occupational Safety and Health Association and
 • Safety at Work Association of Montenegro.
 • Project Goals
  • Overall project objective: enabling environment for dialogue between regional CSOs and public institutions for improving labor conditions
  • Specific project objective: more dynamic civil society through networking, advocacy, long-term strategic organizational planning and fostering the level of involvement and inclusion of CSOs in decision making process related to safe and healthy labor conditions
 • Project duration: 42 months - end July 2019

PROJECT (IMPLEMENTED)

Strengthening the partnership of Civil Society and Public Institutions in the Creation and Promotion of the Right for Safe and Healthy Workplace - Fundamental Human Right

 • Project implementator:
  Macedonian occupational safety and health association - MOSHA
 • Project partner:
  Federation of Unions of MacedoniaProject's Goal and Objectives

  • OVERALL OBJECTIVE:
  • Improve the worker`s right for safe and healthy workplace - Fundamental Human Right.
  • SPECIFIC OBJECTIVE: Enhanced role of CSOs in promotion of safe and health workplace through building capacities of workers' OSH representatives. Three key components will affect the achievement of the objectives of the project: improvement of cooperation of CSOs with workers and employers in promoting a safe and healthy working environment, advocacy and lobbying for the adoption of a safe and healthy working environment and raising public awareness of the importance of safety at work, the role of representative of workers' for safety and health at work and cooperation between civil society organizations and public institutions.
 • Project duration: 15 months
 • Project start/end: December 15, 2015 to March 15, 2017.

PROJECT (IMPLEMENTED)

Enabling OSH education to the stakeholders using best practice and know-how of the EU OSH institutions

 • Project implementator:
  Macedonian occupational safety and health association - MOSHA
 • Project partner:
  Norwegian labour inspection authorityProject's Goal and Objectives

  • Goal: National Education Plan for Occupational Safety and Health with create modules based on the current situation and real needs
  • Objective 1: To introduce effective and functional OSH Education
  • Objective 2: To build the capacities of the relevant social partners to implement OSH Education Modules
  • Objective 3: To transfer the positive experience in implementation of OSH
   Education Modules in the Region
 • Project duration: 36 months
 • Project start/end: November 2013 - October 2016

PROJECT (IMPLEMENTED)

Civil Society Organizations as Active Social Actors in Promotion of Occupational Safety and Health Standards

 • Project implementator:
  Macedonian occupational safety and health association - MOSHA
 • Project partner:
  European Commission – IPA Program
  Project objectives

  • Overall objective: Contribution to active civil society in ensuring implementation and monitoring of occupational safety and health standards in Macedonia
  • Specific objective: Enhancement of capacity of civil society to interact with and monitor institutions & organizations responsible for occupational safe and healthy standards
 • Project duration: 15 months
 • Project start/end: December 2013 - March 2015

PROJECT (IMPLEMENTED)

Support to the Fight Against Undeclared Work

 • Project partner:
  Macedonian occupational safety and health association - MOSHA
 • Project partner:
  European Commission - IPA ProgramProject Goals

  • Goal 1: Survey on undeclared work; both quantitative and qualitative aspects need to be considered
  • Goal 2: Training Needs Analysis, workplan and training for the State Labour Inspectorate in combating undeclared work
  • Goal 3: Involving the social partners (workers and employers representatives) in implementing the plan and being aware of this
 • Project duration: 24 months - end 04. 05. 2016

PROJECT (IMPLEMENTED)

Mobility for improvement of knowledge for safety and health at work

 • Project implementator:
  Macedonian occupational safety and health association - MOSHA
 • Project partner:
  National Agency for European Educational Programmes and MobilityLife-long Learning Programme, Leonardo Da Vinci Sectoral ProgrammeProject Goal

  • Goal: Sharing knowledge and good practices in occupational safety and health in the educational system
 • Project duration: 12 months
 • Project start/end: May 2013 - June 2014
 • Project brochure

PROJECT (IMPLEMENTED)

Capacity Building in Occupational Safety and Health (OSH): Introduction of OSH Management system in Macedonia

 • Project implementator:
  Macedonian occupational safety and health association - MOSHA
 • Norwegian partner:
  Norwegian labour inspection authorityProject's Goal and Objectives

  • Goal: To introduce Occupational Safety and Health Management System in Macedonia
  • Objective 1: To introduce effective and functional OSH Management system on national and company level
  • Objective 2: To build the capacities of the relevant social partners to implement OSH Management system
  • Objective 3: To transfer the positive experience in implementation of OSH Management standards in the Region
 • Project duration: 36 months

PROJECT (IMPLEMENTED)

Capacity building in OSH

 • Project implementator:
  Macedonian occupational safety and health association - MOSHA
 • Norwegian partner:
  Norwegian labour inspection authority
 • Main beneficiary:
  Ministry of labour and social policy, state labour inspectorate
 • Main goal:
  Effective and sustainable enforcement of EU OSH regulation trough enhancement of capacities of relevant state institutions and set-up of national OSH Management system.
 • Short project description:
  The project utilizes practical models, findings and conclusions from Enforcement of EU standards in garment industry project and relevant studies of ILO and the World Bank in this area.The project shall focus on three specific goals aiming at:

  • Capacity building of State Labor Inspectorate
  • Introduction of OSH Management System
  • Improving communication and data sharing among OSH stakeholders reducing the risks to the workers’life and health and decrease the number of injuries at work.

  The project shall be implemented in partnership with Norwegian Labour Inspectorate.

 • Project duration:
  12 months

PROJECT (IMPLEMENTED)

Capacity building of MOSHA’s members through Risks Assessment training

 • Partner of the project:
  Ergonomika, Croatia and Friedrich Ebert Stiftung
 • Implementation period:
  2009
 • Target group:
  Members of MOSHA, OSH experts
 • Activities:
  The Macedonian Occupational Safety and Health Association (MOSHA) organized the three-day training: “Capacity building of MOSHA’s members through Risks Assessment training”.The goal of the training was to increase the capacity of OSH experts, OSH representatives (MOSHA’s members) from the companies in conducting and participating in Risks Assessment in their respective workplaces. This was done by presenting one of the most often used Methodology in EU – the BG method of assessing the risks at work places. Having in mind that the very concept of Risks Assessment and the accompanying legislation is just been adopted in Macedonia – MOSHA used the Croatian experience, by inviting two distinguished OSH expert from Croatia, to present the BG methodology.

  To ensure wide coverage of this very important concept, aside from the presenters from Croatia, MOSHA invited representatives from State Labor Inspectorate, Republic Institute for Health Protection, Institute for Labor Medicine and MOSHA’s experts to present the different aspects of the Risks Assessment. Additionally, the participants were given opportunity to practice the learned, by visiting one factory (Technical gasses, Skopje) on the second day of the training to observe three workstations and than on the third day – to prepare example of Risk Assessment.

  At the end of the training – the participants were presented with Certificates for participation in the Risks Assessment training.

 • Results:
  35 members of MOSHA trained in preparing Risks Assessment according to BG Methodology.

PROJECT

Methods of recording accidents at work and professional diseases in Macedonia

MOSHA in partnership with Secretariat for European Affairs of the Government of Republic of Macedonia has implemented the project”Harmonization of the Macedonian with European legislation – legislation on OSH” in 2003.

 • Partners of the project:
  Friedrich Ebert Stiftung
 • Implementation period:
  2009
 • Target group:
  State Labor Inspectorate, Republic Institute for Health Protection, Institute for Labor Medicine, State Statistical Office, Trade Union Association, Organization of Employers, OSH experts
 • Activities:
  The Macedonian Occupational Safety and Health Association implemented this project in aim to move toward uniforming the recording of accidents at work and obtaining relevant statistical data that will be comparable with the ODH data in EU.The Macedonian Occupational Safety and Health Association (MOSHA) organized the two-day event on topic: “Methods of recording accidents at work and professional diseases in Macedonia – new challenges”.

  The goal of the Round table discussion organized on April 06, 2009 in hotel Kontinental was to present the European methodology on recording accidents at work and statistics in this area – European statistics of accidents at work (ESAW), the Macedonian experience or the presentations of the current state of art of all concerned stakeholders and proposal for future steps. The representatives from the State Labor Inspectorate, Republic Institute for Health Protection, Institute for Labor Medicine, State Statistical Office, Trade Union Association, Organization of Employers, had their presentations at the event. The findings and the conclusions of the Round table were publicly presented on the event organized by MOSHA on April 28th, the World Safety Day.

 • Results:
  Determining the flows in the current practice in reporting and recording accidents at work;Presentation of the EU accepted methodology of recording accidents at work ESAW;

  Reaching agreement/initiating the process of preparing project proposal for overcoming the detected weak points in the area of labor and health statistics in Macedonia by all relevant stakeholders;


PROJECT

Project “Using solar energy by installation of solar collectors” in kindergarten in Skopje

 • Partners of the project:
  REC (Regional environmental centre), Municipality of Centar
 • Implementation period:
  1 year (2008)
 • Target group:
  Employees in kindergarten, Municipality of Centre and children from this kindergarten
 • Activities:
  Installation of the roof solar collectors in the kindergarten Rade Jovcevski – Korcagin for decreasing the energy costs and for minimizing the green house effects of the global warming.
 • Results:
  Increasing the awareness for the need for energy savings and decreasing the energy costs.

During the realization of the Project: “The use of the solar energy trough installing solar collectors on the kindergarten “Rade Jovcevski-Korcagin”, organized by the Macedonian occupation health and safety association, on December 29th 2008 Prof. Marko Serafimov from the Machine faculty in Skopje, held a lecture on the topic: “Increasing the energetic efficiency of the buildings” before the employees of the kindergarten.

The present were introduced to:

 • What does the increasing of the energetic efficiency means;
 • What is the consumption of energy in the buildings;
 • The Directive for energetic efficiency, the time frame for implementation of the new directive for energetic performance of the objects (EPBD, 2002/91/EC) and its main details;
 • The structure of the energetic consumption in the residential buildings;
 • The structure of the energetic consumption in the non-residential buildings;
 • The need of adopting a common methodology – where every country will use a methodology for calculation of the energetic characteristics on national or regional level based on the general principles, having in mind the standards and the normative which are used in the national legislative;
 • Establishing the minimum requirements for the energetic characteristics;
 • The Certificate for energetic characteristics that every building in the city, for sale or rental, should have, according to article 7 of the Directive;
 • The inspection of the boilers and the air-condition systems;
 • The present situation in the Republic of Macedonia in this field;
 • The Regulations in the Republic of Macedonia – The Regulations for indicating the energetic characteristic of the home appliances (“Off.Gazete of RM”, No 85/2007) which defines the requirements and the conditions that concern the indicating of the home appliances and the Regulations for energetic efficiency of the buildings (“Off. Gazete of RM”, No 143/2007) which prescribes the measurements that will improve the energetic characteristics of the buildings, having in mind the external climate and the local conditions, as well as the internal climate requirements and the economy, trough reduced consumption of energy and CO2 emission. Both Regulations are expected to be implemented from January 2010;

PROJECT

Training for representatives of workers for OSH

MOSHA in partnership with Trade Union and Foundation Friedrich Ebert has implemented the project “Training for representatives of workers for OSH” in 2008.

 • Educated 24 representatives of workers from Construction industry for OSH.

PROJECT

Implementation and enforcement of EU OSH standards in garment industry

 • Partner of the project:
  Secretariat for European Affairs and Ministry for Labor and Social Affairs
 • Implementation period:
  4 years (2005 – 2009)
 • Target group:
  Employees in garment industry
 • Activities:
  Improvement of the working conditions in the garment industry through enhancing the occupational safety and health standards in garment industry:

  • In phase I of the project 10 factories from the East Macedonia were included; Kocani (Amorteks, Deltateks, Daniteks), Stip (Beas – S, Maksima), Vinica (Apiteks), Delcevo (Krzno – O), M.Kamenica (Tekstil – M). Probistip (Primavera), Zletovo (Zrno – O).
  • In phase II of the project 9 factories from the Central Macedonia were included; Skopje (Okiteks, Nipromteks, Igmateks, Aktuel, Eterna), Tetovo (Teteks), Veles(Somivelteks), Gostivar (Dekon).
  • In phase IIIa of the project 4 factories from West Macedonia was included; Prilep (Marteks), Resen (Hateks,Stenjeteks), Kavadarci (Stevik)
  • In phase IIIb of the project 3 factories from West Macedonia was included; Prilep (Kuli, Konfi Angel), Bitola – Capare (Falko)
 • Results:
  27 factories from garment industry included in this project, 80 educated representatives for Occupation Safety and Health educated, educated 29 teams for Occupation Safety and Health, providing a special training for occupational safety and health for 29 representatives from the workers for Occupational Safety and Health, transfer of positive success stories and experience through the teams to approximately 5000 employees in 27 factories, improvement of the working conditions through installation of HVAC (heating, ventilation and air conditioning system) in 23 factories, removal of the asbestos roof construction in one factory, providing adequate illumination in one factory providing of personal protective equipment, documentary movie, named 40C filmed that shows a short description of the project activities (broadcasted on the national TV), 600 new employment in the factories of the first phase, the temperature in the factories decreased from 35C to 28C in average, the productivity increased from 20% to 30%.

PROJECT

Harmonization of the Macedonian with European legislation

MOSHA in partnership with Secretariat for European Affairs of the Government of Republic of Macedonia has implemented the project”Harmonization of the Macedonian with European legislation – legislation on OSH” in 2003.

Visits: 4744