Правилници од Законот за безбедност и здравје

Правилник за формата и содржината на уверението за положен стручен испит за стручно лице за безбедност при работа Правилник за начинот на бодување на првиот дел (теоретски дел) и на вториот дел (практичен пример)на стручен […]

повеќе