На 23.02.2017 год. беше одржана обука „Подигнување на капацитетите на претставниците на БЗР и синдикалните претставници во компаниите”.

На 23.02.2017 год. беше одржана обука „Подигнување на капацитетите на претставниците на БЗР и синдикалните претставници во компаниите”.

Инспектор при Државниот инспекторат за труд-г-ѓа Грозданка Тилева ги опфати законските одредби согласно законот за БЗР, г-ѓа Снежана Јанкова Петковска, дипломиран инжинер по БР и стручно лице за БЗР во своето предавање имаше појаснување за поимите повреди/несреќи на работното место, консултација и информирање на вработените, како и организирано делување на претставниците на вработените и синдикалните претставници. Претставници од компанијата за ЛЗО- „Хорват” демонстрираа ЛЗО, со препораки и насоки за користење на истите.

Views: 91

Posted in Новости, Обуки.