повик за ангажирање на консултанти

“Македонско здружение за заштита при работа” во рамките на проектот “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ” објавува повик за ангажирање на консултанти за подготовка на анализа на институционалните капацитети и обезбедување на консултативна поддршка за 6 локални граѓански организации.

Процедура за аплицирање и потребните критериуми се назначени во повикот и описот за на работна задача. Уредно пополнетата документација да се достави најдоцна до 16:00 часот на 12.01.2018 година.

Ненавремена, нецелосна и некомплетна документација нема да биде разгледана.

Со почит,

Македонско здружение за заштита при работа

Проект “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ”

Annex 4 O&M_clean

Terms of reference

АНЕКС 1 барање за понуда

Анекс 2 Услови за работа

Анекс 5 Кратка Биографија

Изјава

Анекс 6 Буџет

Views: 133

Posted in Новости, Огласи.