Повик за ангажирање на домашен консултант

“Македонско здружение за заштита при работа” во рамките на проектот “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ” објавува повик за ангажирање на еден домашен консултант за развој и креирање на Практичен Водич за Организациски Развој, наменет за граѓанските организации на територија на Република Македонија.

Процедура за аплицирање и потребните критериуми се назначени во повикот и описот за на работна задача. Уредно пополнетата документација да се достави најдоцна до 16:00 часот на 27.04.2018 година.

Ненавремена, нецелосна и некомплетна документација нема да биде разгледана.

Со почит,

Македонско здружение за заштита при работа

Проект “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ”

Annex 5.6 Буџет

Annex-4-Организација и методологија

АНЕКС 1 Барање

Изјава

Опис на работни задачи

ТоR_Practical guide 1.2_ENG

Visits: 182

Posted in Новости, Огласи.