Повик за прибирање понуди

Постапувајќи согласно со одредбите на склучениот Договор помеѓу Европската Унија, претставувана од Делегацијата на Европска Унија во Скопје и Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР), со број на договор IPA/2017/391-843 ,финансиран преку повикот EuropeAid/ 155322/DD/ACT/MK

Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР) објавува
Повик за прибирање понуди за
изработка на промотивен материјал- леток (флаер)
СПОРЕД ДОГОВОР ЗА ГРАНТ IPA/2017/391-843
Буџетска линија 5.1.2
Референтен број на процедурата: 14/5.1.2

ТОР-опис на работни задачи

анекс 1 Барање

Анекс образец на понуда

Views: 356

Posted in Новости, Огласи.