Предлог политики за практики и реформи од областа на безбедноста и здравјето при работа

Македонското здружение за заштита при работа во рамки на своите проектни активности изработи ПРЕДЛОГ ПОЛИТИКИ ЗА ПРАКТИКИ И РЕФОРМИ ОД ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА. Документот содржи анализа на моменталната состојба за примената на актуелниот закон за БЗР и сите негови измени и дополнувања, компаративна анализа со ЕУ практики при имплементација и транспонираност на Директивата 89/391 ЕЕС конвенциите на МОТ и нотирани недостатоци во облста на БЗР. Студијата нуди конкретни препораки за подобрување на Законот за БЗР и воспоставување на заедничка соработка за постигнување на реформи во нашата земја.

Во прилог:

Предлог политики од областа на БЗР

Visits: 749

Posted in Новости, Публикации.