Повик за ангажирање на еден (1) домашен експерт од областа на безбедноста и здравјето при работа

Проектот “Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за работодавачите и работниците,” – EuropeAid/164650/DD/OPR/MK, се спроведува од Македонското здружение за заштита при работа( МЗЗПР) Скопје.
Главната цел на проектот е да се е да придонесе за создавање на превентивна култура за спречување на несреќи при работа на национално и меѓународно ниво со фокус на земјите од Западниот Балкан преку воспоставување и управување со функционален систем за безбедност и здравје при работа.
Специфичната цел на проектот е да се обезбеди усогласеност со европските стандарди од областа на заштитата при работа со цел создавање на безбедно и здраво работно опкружување преку промовирање на знаење и едукација за добра заштита при работа и здравствени практики прифатливи и за работодавците и за вработените.

АНЕКС 1 барање за понуда 1

ТоР Анекс 2- опис на работни задачи

Annex 5.6 Budget_clean

Annex-4-OM_clean (2)

Visits: 234

Posted in Новости, Огласи.