Авторското дело – модули за обуки

Модулите за организирање на семинарите и обуките кои ги одржува и реализира Македонското здружение за заштита при работа се заштитени со авторски права.

Авторското дело – модули, се оригинална, интелектуална и индивидуална творба од областа на безбедноста и здравјето при работа.

Содржината на модулот може да биде користена од страна на здруженија, едукативни центри и други физички или правни лица, само со претходна согласност од страна на сопственикот на авторските дела (во овој случај МЗЗПР),  при што по барање од трето лица, МЗЗПР ќе обезбеди под кои услови и за која намена ќе одобрува согласноста за користење на модулите.

Во спротивно, копирањето, модифицирањето и редистрибуирањето на модулот подлежи на кривично одговарање поради злоупотреба, кражба или нанесување материјална штета на авторот односно на МЗЗПР.

Во прилог Модул 1, Модул 2, Модул 3, Модул 4, Модул 5

Views: 238

Posted in Документи.