Нова стратешка рамка на ЕУ за здравје и безбедност при работа

Кризата КОВИД-19 ја истакна клучната важност на здравјето, вклучително безбедноста и здравјето при работа. Во прилог нацрт заклучоци по однос на новата стратешка рамка за безбедност при работа (2021-2027). Оваа иницијатива се надоврзува на претходната стратешка рамка на ЕУ 2014-2020 година. Таа има за цел да ги одржи и подобри високите безбедности и здравствени безбедносни стандарди за работниците во Европската Унија.

Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР) во 2019 година во соработка со партнерските граѓански организации од регионот ја подготви првата регионална стратегија за безбедност и здравје при работа за земјите од Западен Балкан. Стратешките цели од овој документ се тесно поврзани со приоритетите , препораките и заклучоците од предложената нацрт ЕУ стратешка рамка за безбедност и здравје при работа (2021-2027).

Повеќе информации на следниов линк:

ST_14630_2019_INIT_en

Visits: 113

Posted in Документи, Новости.