Годишна програма за обуки 2017

Согласно доделеното одобрение за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручни лица за безбедност при работа со број 08-3608/34 од 15.09.2015 година од страна на Министерството за труд и социјална политика, Македонското здружение за заштита при работа, Македонски ILO/CIS Колаборативен центар, изготви годишна програма за настани во 2017 година.

Годишна програма за обуки 2017

Views: 347

Posted in Документи, Обуки.