ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Постапувајќи согласно со одредбите на склучениот Договор помеѓу Европската Унија, претставувана од Делегацијата на Европска Унија во Скопје и Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР), со број на договор IPA/2017/391-843 ,финансиран преку повикот EuropeAid/ 155322/DD/ACT/MK

Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР) објавува
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
за подготовка, продукција и емитување на промотивно видео
СПОРЕД ДОГОВОР ЗА ГРАНТ IPA/2017/391-843
Буџетска линија 5.8.1
Референтен број на постапка 13/5.8.1

ТОР-опис на работни задачи

Анекс 1 барање

Анекс образец на понуда

Views: 245

Posted in Огласи.