Napo in Shocking situations

Електричната енергија е познат и неопходен дел од секојдневниот живот, но електричната енергија може да ги повреди или убие луѓето и да предизвика штета, ако не се третира со доволно внимание. Постојат едноставни мерки на претпазливост кои што може да се превземат за значително да се намали ризикот од повреда при работа .”Напо во … Шокантни ситуации” опишува некои од ризиците: разните електрични опасности, организацијата на работата и работните односи. Филмот е дизајниран да ги илустрира некои од прашањата, да потикне дискусија и да доведе до побезбедни работни практики.

 

Visits: 242

Posted in EU OSHA, Новости.