KVALITETA SOCIJALNOG DIJALOGA U PROVEDBI ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU

Проблемите и предизвиците со кои секојдневно се соочуваме заедно со социјалните партнери се поврзани со недоволен и честопати неефикасен социјален дијалог за прашања релевантни за здравјето и безбедноста на работниците при работа, неразбирање на улогата и одговорностите на надлежните за безбедност и здравје при работа, представнивците на работодавачот за безбедност и здравје при работа и синдикални доверители. Исто така, неразвиени се професионалните капацитети на представниците за заштита на работната сила, синдикалните претставници, членовите на работните совети и претставниците на работодавачот за водење социјален дијалог за прашања релевантни за здравјето и безбедноста на работниците при работа, како и неефикасното спроведување на мерките за безбедност при работа.

https://www.hup.hr/EasyEdit/UserFiles/Ivana%20Zlatari%C4%87/kavaliteta-socijalnog-dijaloga.pdf

Visits: 117

Posted in Новости, Публикации.