Годишна програма за обуки 2020

Согласно доделеното одобрение за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручни лица за безбедност при работа со број 08-3608/34 од 15.09.2015 година од страна на Министерството за труд и социјална политика, Македонското здружение за заштита при работа, Македонски ILO/CIS Колаборативен центар, изготви годишна програма за настани во 2020 година.

Годишна програма на обуки од областа на БЗР за 2020 г.

Views: 681

Posted in Документи, Новости, Обуки.