Безбедност и здравје при работа – мониторинг на состојба

Македонско здружение за заштита при работа во рамки на проектот: „Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за работодавачите и работниците“, поддржан од Комисијата на ЕУ реализира постојан мониторинг и анализа на состојбата со безбедност и здравје при работа на национално ниво.
Оваа анализа ја опфаќа примената на Законот за безбедност и здравје при работа ( Службен весник на РМ, бр. 53 од 11.04.2013 година), Одлука на Уставниот суд на РМ, У.бр.213/2011 (Службен весник на РМ, бр.60/12), сите измени и дополненувања на Законот за безбедност и здравје при работа во кое е означено времето на нивното влегување во сила и примена.

БЗР Мониторинг

Views: 135

Posted in Новости, Публикации.