Мислење од МТСП во врска со краен рок на истекнување на период од 5 години за стекнување 100 бодови за стручни лица по БЗР

Извадок од доставеното мислењето на МТСП – Сектор за политики од областа на трудово право и политики за вработување:

„Имајќи го во предвид наведеното, наше мислење е дека за сите стручни лица за безбедност при работа кои го положиле стручниот испит пред 07, Март 2015 година, законскиот рок од 5 години за стекнување на 100 бода започнува да тече од тој датум, т.е. од 07, Март 2015 година, а за останатите, рокот е пет години од датум на донесување на Уверението за положен стручен испит за безбедност при работа, од страна на Министерството за труд и социјална политика, согласно членот 17-р од Законот за безбедност и здравје при работа.

Дописот во изворна форма можете да го погледнете на линкот подолу

МТСП

Views: 210

Posted in ЗАКОНИ, Новости.