Работа на отворено во услови на високи и ниски температури

Во Република Македонија во текот на последните 15 години, значајно е зголемен бројот на денови со максимална температурите на воздухот поголема или еднаква на 30оС (тропски денови), денови со максимална температура поголема или еднаква на 35оС (жешки денови), како и бројот на денови со минимална температура на воздухот поголема
или еднаква на 200С (тропски ноќи). Исто така се зголемува и честотата на јавување на топлотни бранови, кои согласно препораките на Светската метеоролошка организација
(WMO-World Meteorological Organization) се дефинираат преку индексот на траење на топлинскиот бран (HWDI)…

ПОВЕЌЕ

Views: 244

Posted in Новости, Публикации.