Вклучи се во градење култура за превенција за БЗР

Националната култура за безбедност и здравје култура е единствената во која правото на безбедна и здрава работна средина се почитува на сите нивоа, каде што владите, работодавачите, работниците активно учествуваат во обезбедувањето на безбедна и здрава работна средина, преку систем на дефинирани права, одговорности и должности, и каде што за највисок приоритет е поставен на принципот на превенција.

Вклучи се во градење култура за превенција за БЗР

Views: 191

Posted in ILO, Публикации.