Премин на младите жени и мажи на пазарот на трудот во Македонија…

Овој извештај ги презентира суштинските прашања од Анкетата за преминувањето од училиште кон работа (АПУР) од 2014 година, што беше спроведена заедно со Државниот завод за статистика на Македонија во рамките на проектот „Работа за млади“ на МОТ. Резултатите се споредуваат со оние од првиот круг на анкетата (2012 г.) и анализата се ажурира и се проширува за да се дополни сликата за состојбата на младите лица на пазарот на трудот што беше претставена во извештајот од првата анкета.
Премин на младите жени и мажи на пазарот на трудот во Македонија: Резултати од анкетата за преминување од училиште кон работа од 2014 година 

Views: 95

Posted in Публикации.