Извадок од Нацрт записникот од состаноците на ЕU-ОSHA Бирото и Управниот одбор во врска со Стратегијата за здрави работни места Кампања 2018-2019

 Извадок од Нацрт записникот од состаноците на ЕУ-ОСХА Бирото и Управниот одбор во врска со Стратегијата за здрави работни места Кампања 2018-2019

 

Билбао, 26 јануари 2017 година

 

Бирото

 

Агенцијата разви стратегија за следната кампања која Бирото разговарано во ноември 2016 година на три групи се согласија дека пораките на кампањата се вклучени во стратегијата беа премногу и дека е потребен одреден степен на рационализација.

 

Особено, владите се изјасниле дека се флексибилни кога станува збор за слоган. Со цел да се намали бројот на пораки, тие предложија три чадор пораки, и тоа: спречување на културата; работат заедно и да се справи со опасни супстанции. На други пораки треба да бидат структурирани околу хиерархијата на превенција и други дополнителни аспекти: идентификација; да дејствуваат соодветно; ранливите групи; канцерогени; достапни решенија. Повикувањето на биолошки агенси, исто така треба да бидат избришани.

 

Работничката се согласија за потребата од намалување на пораки. Нивниот приоритет пораки беа: превенцијата е прва обврска и мора да биде најгласен порака; важноста и да имаат корист од вклучување на работниците и нивните претставници за безбедност; постојат повеќе опасни супстанции на работни места и многу повеќе луѓе погодени дека она што би помислил. Не треба да има простор за тврдењата како што тоа е до работниците да се заштитат себеси и дека има доволно законодавство за справување со опасни супстанции на работното место. Покрај тоа, тие изразија желба дека кампањата може да се организира низ две години на таков начин така што – за првата година – да се справат со опасни материи од една поопшта перспектива – и, во текот на втората година, повеќе да се фокусира на канцерогени. Агенцијата може да обезбеди поддршка преку пакет европска помош кампања (ECAP).

 

Исто така, на работодавачите признаваат важноста на структурирање на пораки во повеќе логичен начин. Тие, исто така, повика на подобра точност кога станува збор за опасни материи, агенти, итн треба да бидат консултирани експерти од работодавците – на пример, преку советодавни групи на Агенцијата – да придонесе кон тоа. Покрај тоа, во фокусот треба да биде за тоа како опасни супстанции треба да се управува – без создавање алармантни во генерички начин. Важно е дека сите материјали поврзани кампања се испраќаат добро однапред за да се овозможи соодветна консултација.

 

Владите, особено, на покана на Агенцијата за вклучување на фокусни точки колку што е можно во развојот на оваа кампања. Краток преглед на дискусиите на Бирото / одбор треба да бидат обезбедени на фокусни точки пред нивниот состанок во Билбао во февруари. На барање на работниците и работодавачите, Агенцијата исто така треба да се работи на ревидираниот договор фокусна точка за поттикнување на вклучување на социјалните партнери во решавањето на задачите, како и во нивното спроведување. Агенцијата треба да го претстави ажурирана фокусна точка договор за разгледување на Бирото на својот следен состанок во јуни..

 

Управниот одбор

 

Во март 2015 година, Управниот одбор се согласија дека темата на кампањата за кампањата за здрави работни места 2018-19 ќе биде “за создавање на култура за превенција на опасни супстанции, а се насочуваат на специфични групи на работниците. Одборот побара Агенцијата да се подготви концепт на хартија, која беше усвоена од страна на Одборот со писмена постапка во август 2016 година.

 

Врз основа на овој концепт, Агенцијата подготви стратегија на кампањата HWC 2018-19. Бирото имаа можност да разговараат за стратегија на нивната последна средба во ноември 2016 година, а предвидени дополнителни коментари. Агенцијата ревидира стратегијата земајќи ги коментарите на Бирото во предвид. Стратегијата сега е доставен до Одборот за усвојување.

 

КОМЕНТАРИ ОД ОДБОРОТ:

 

Во принцип, Одборот го поздрави стратегија. Сепак, имаше дискусија околу пораките на кампањата и генерален договор за фактот дека тие треба да се намали и структурирани во повеќе логички пат низ хиерархијата на превенција, cf. минути Бирото.

 

Особено, на работниците, истакна дека превенцијата треба да се најгласните порака и изрази интерес за кампањата дизајнирани на таков начин што во текот на првата година тоа би можело да се одговори на темата во целина и во текот на втората година тоа би можело да биде повеќе да се фокусира.

 

Владите не сакаше да одговори на биолошки агенси – не затоа што тие не можат да бидат опасни, но да се задржи фокусот на правото на кампањата. Тие исто така го поддржа пристапот на работниците поврзани со кампањата како што ќе им овозможи на секоја земја-членка да одговори на нивните сопствени специфични потреби.

 

Работодавачите истакна дека треба да се посвети посебно внимание кога станува збор за јазикот. Кога зборуваме за опасни материи, акцентот треба да се стави за тоа како да управуваат со нив на работното место. Исто така, со поголема прецизност е потребна кога се спомене опасни материи – не сите супстанции се опасни во генерички начин и на сите работници. Кога се занимаваат со специфични супстанции во фазата на подготовка на кампања, тоа би било добро да се обезбеди повратни информации механизам преку советодавна група за комуникација и промоција.

 

Осврнувајќи се на централната улога на фокусни точки “во спроведувањето на кампањата на национално ниво, работниците и работодавачите, забележа дека социјалните партнери се вклучени во нееднаков во сите земји-членки. Нивното вклучување секогаш треба да се обезбеди, па дури и повеќе, па во врска со оваа тема.

 

Агенцијата им се заблагодари на Одборот за релевантни коментари, кои треба да се земат во предвид. Шефот на комуникација и промоција објасни дека стратегијата не е замислена да биде јавен документ. Тоа треба да ги постави основите за заедничко разбирање и им овозможи на Агенцијата да фино нагодување на работа пред себе. Стратегијата ќе се дискутира повторно со фокусни точки на нивниот следен состанок на 14-15 февруари, а потоа повторно од страна на Советодавната група за комуникација и промоција на една недела подоцна. Во однос на вклученоста на социјалните партнери, една од препораките на евалуација на минатата кампања се фокусираше токму на клучната улога на социјалните партнери во пренесувањето на пораките од кампањата за наменетите корисници. Како резултат на тоа, Агенцијата ги презема разговори со фокусни точки за да ги охрабри да се вклучат поактивно со социјалните партнери.

 

ЗАКЛУЧОК: Одборот усвои стратегијата на кампањата со оглед на Агенцијата ги презема коментарите во предвид во фино подесување на подготвителната работа. Повикувањето на биолошки агенси се бришат.

HWC 2018-2019_summary for FOP

Views: 149

Posted in EU OSHA FOP.